marketing drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing drive

    * kinh tế

    nỗ lực tiếp thị