marketing planning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing planning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing planning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing planning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing planning

    * kinh tế

    kế hoạch hóa tiếp thị

    quy hoạch tiếp thị