marketing team nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing team nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing team giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing team.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing team

    * kinh tế

    đội tiếp thị