marketing control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing control

    * kinh tế

    quản lý tiếp thị