marketing seminar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing seminar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing seminar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing seminar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing seminar

    * kinh tế

    cuộc hội thảo về tiếp thị

    hội thảo về tiếp thị