marketing concept nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing concept nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing concept giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing concept.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing concept

    * kinh tế

    khái niệm marketing

    khái niệm tiếp thị

    ý niệm tiếp thị