marketing program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing program

    * kinh tế

    chương trình tiếp thị