marketing consultant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing consultant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing consultant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing consultant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing consultant

    * kinh tế

    cố vấn tiếp thị