marketing technique nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing technique nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing technique giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing technique.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing technique

    * kinh tế

    kỹ thuật tiếp thị