marketing campaign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing campaign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing campaign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing campaign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing campaign

    * kinh tế

    chiến dịch tiếp thị

    cuộc vận động tiếp thị