marketing sense nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing sense nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing sense giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing sense.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing sense

    * kinh tế

    linh cảm tiếp thị