marketing expert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing expert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing expert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing expert.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing expert

    * kinh tế

    chuyên viên tiếp thị