marketing boards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing boards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing boards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing boards.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing boards

    * kinh tế

    các ban tiếp thị

    những tổ chức marketing