marketing function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing function

    * kinh tế

    chức năng của tiếp thị