marketing network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing network

    * kinh tế

    mạng lưới tiếp thị