marketing strategy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing strategy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing strategy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing strategy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing strategy

    * kinh tế

    chiến lược tiếp thị