marketing outline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing outline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing outline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing outline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing outline

    * kinh tế

    nét đại cương về tiếp thị