marketing executive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing executive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing executive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing executive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing executive

    * kinh tế

    nhân viên quản lý bán hàng cấp cao

    ủy viên điều hành tiếp thị