marketing plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing plan

    * kinh tế

    kế hoạch tiếp thị