marketing board (s) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing board (s) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing board (s) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing board (s).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing board (s)

    * kinh tế

    ủy ban tiêu thụ