marketing budget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing budget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing budget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing budget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing budget

    * kinh tế

    ngân sách tiếp thị