marketing practices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing practices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing practices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing practices.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing practices

    * kinh tế

    thực tiễn tiếp thị