marketing area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing area

    * kinh tế

    khu vực phân phối

    khu vực tiếp thị