marketing law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing law

    * kinh tế

    quy luật tiếp thị