marketing target nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing target nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing target giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing target.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing target

    * kinh tế

    mục tiêu tiếp thị