marketing manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing manager

    * kinh tế

    ban giám đốc tiếp thị

    giám đốc tiếp thị

    quản lý tiếp thị