live wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • live wood

    * kỹ thuật

    gỗ tươi