live body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live body.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • live body

    the body of a living animal or person

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).