live link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • live link

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    liên kết động