liveable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liveable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liveable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liveable.

Từ điển Anh Việt

 • liveable

  /'livəbl/ (liveable) /'livəbl/

  * tính từ

  có thể ở được

  đáng sống; có thể sống được

  có thể cùng chung sống với, dễ chung sống với

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • liveable

  Similar:

  livable: fit or suitable to live in or with

  livable conditions

  Antonyms: unlivable