live guy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live guy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live guy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live guy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • live guy

    * kỹ thuật

    dây néo di động