live rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live rail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • live rail

  * kỹ thuật

  ray có điện

  ray dẫn điện

  ray thứ ba

  giao thông & vận tải:

  ray dẫn

  ray tiếp xúc