live head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • live head

    * kỹ thuật

    cột nước làm việc