live room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • live room

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phòng có phản xạ âm