liver oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liver oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liver oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liver oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liver oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu gan cá