liverishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liverishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liverishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liverishness.

Từ điển Anh Việt

  • liverishness

    * danh từ

    bệnh đau gan

    tính khó chịu