live pass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live pass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live pass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live pass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • live pass

    * kỹ thuật

    lượt cán