live area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • live area

    * kỹ thuật

    vùng sắp chữ

    vùng văn bản