live fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • live fish

    * kinh tế

    cá sống