live load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • live load

  * kỹ thuật

  hoạt tải

  tải trọng biến đổi

  tải trọng có ích

  tải trọng di động

  tải trọng tạm thời

  xây dựng:

  tác động biến đổi

  cơ khí & công trình:

  tải trọng sống (tàu, xe...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • live load

  a variable load on a structure (e.g. a bridge) such as moving traffic

  Synonyms: superload