live iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

live iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm live iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của live iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • live iron

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    ray cấp điện