john joseph mcgraw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john joseph mcgraw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john joseph mcgraw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john joseph mcgraw.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john joseph mcgraw

    Similar:

    mcgraw: United States baseball player and manager (1873-1934)

    Synonyms: John McGraw

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).