information systems security (infosec) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information systems security (infosec) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information systems security (infosec) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information systems security (infosec).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information systems security (infosec)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    an ninh các hệ thống thông tin