information selection system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information selection system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information selection system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information selection system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information selection system

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ chọn lựa thông tin