information resource management (lrm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information resource management (lrm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information resource management (lrm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information resource management (lrm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information resource management (lrm)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự quản lý tài nguyên thông tin