information management capability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information management capability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information management capability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information management capability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information management capability

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khả năng xử lý thông tin