information liberation front (ilf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

information liberation front (ilf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm information liberation front (ilf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của information liberation front (ilf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • information liberation front (ilf)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mặt trận giải phóng thông tin