german shepherd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german shepherd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german shepherd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german shepherd.

Từ điển Anh Việt

  • german shepherd

    * danh từ

    chó Ansat, chó becgiê Đức

Từ điển Anh Anh - Wordnet