germanophobia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanophobia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanophobia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanophobia.

Từ điển Anh Việt

  • germanophobia

    /,dʤə:mənə'foubjə/

    * danh từ

    sự bài Đức; chủ trương bài Đức