german-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german-fish.

Từ điển Anh Việt

  • german-fish

    * danh từ

    (động vật) cá chim đen